תקנון האתר

כללי

 1. 558355319 ) הן בעליו החוקיים של האתר https://nerlazadik.co.il/, אשר מוכרים מוצרים בין היתר דיסקים, ספרים, קונטרסים מסובסדים לטובת מפיצים (חוברת בנושא מסוים) וכיוצא בזה- באתר האינטרנט הנ”ל ו/או באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה בה יחליט בעל האתר לקדם את מוצריו (לשם הנוחות ייקראו חברה למרות שהינם עוסק מורשה להלן:”החברה“, ו/או “האתר” ו/או “בעל האתר” ו/או “בית העסק” ו/או “הנהלת האתר“), המכירה נעשית באמצעות רשת האינטרנט באתר בלבד.
 2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכינוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 3. בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע”י המבקרים (להלן: “המשתמש” ו/או “לקוח“) לרבות הרכישה ו/או רכישה טלפונית ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת ובכך הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעות בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 5. נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה, החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 6. על המזמין להיות תושב ישראל בעל ת.ז ישראלית ומעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בתוקף.

תנאי הרכישה והמוצרים

 1. המוצרים הנמכרים באתר הינם: ספרים, תקליטורים, הקדשות וסבסוד בעלות הקניה של מפיצים של הקונטרסים (חוברות) הכל בתחום הדת (להלן:”המוצרים” ו/או “השירותים“). בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להרחיב את מגוון המוצרים והתחומים של החנות בכל עת.
 2. יובהר כי הפצת הקונטרסים אינה באחריות בעל האתר. באמצעות סיבסוד הקונטרסים בכותרת “מפיצים לזכותך” הלקוח מאפשר הנחה לטובת המפיצים, בגובה של 15 אגורות לקונטרס (בכמויות גדולות יותר ההנחה גדולה יותר לשיקול דעת בעל האתר), לטובת מפיץ שיקנה את הקונטרסים. בנוסף ניתן גם לרכוש את הקונטרסים בנפרד בחנות במחיר שנקוב באתר.
 3. בנוגע להקדשות- השירות הוא הקצאת אזור ייעודי במספר מצומצם (שנקוב באתר) של מהדורת קונטרסים וספרים.
 4. תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות המחיר בכל עת (להלן: “דף מוצר”).
 5. בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר- הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: “המוצר”).
 6. בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: “פרטי המזמין“) ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לחברה (להלן: “ביצוע ההזמנה” ו/או “הזמנה“).
 7. יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 8. במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף להימצאות המוצר וזמינותו (להלן: “אישור הזמנה“). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
 9. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו “פריטים“.
 10. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.
 11. לתנאים נוספים ראה פרק תנאים נוספים בהמשך.

אספקת המוצר והפריטים

 1. המועד הקובע לספירת ימי המשלוח הוא מיום קבלת אישור הזמנה, לאחר התשלום בגין הפריט בעל האתר יחל בהליך השילוח, לפי פרטי המזמין לפי כתובתו המצוינת באתר ו/או באישור ההזמנה ו/או בביצוע ההזמנה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות שילוח כגון איסוף מבית העסק אך לא רק.
 3. משלוח עד הבית יהיה תוך 14 ימי עסקים. במידה ויתבצע ביטול עסקה ו/או החזר כספי מכל סיבה ההחזר הכספי יהיה עבור המוצרים בלבד ולא בגין המשלוח ככל ששולם.
 4. באם ההזמנה מתבצעת כעסקת תשלומים, לחברה הזכות לגבות בתשלום הראשון את עלות השילוח.
 5. אפשרויות השילוח המלאות יפורטו להלן, במקרה של סתירה בין האתר לתקנון יגבר הכתוב באתר.
 6. החברה לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע”י צד ג’ ו/או מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח ו/או כל סיבה אחרת שבעל האתר לא יכל למנוע אותה. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר. לחברה תישמר הזכות לספק את המוצר בחלוף הגורם המונע ו/או המעכב את האספקה כאמור. כאשר ספירת מניין הימים לאספקת המוצר ימשכו מהמועד בו המניעה קטעה את ספירת הימים.
 7. חברות שילוח מסרבות לעיתים לבצע שילוח לאזורים מסויימים, במצב המתואר יתואם אזור שיהיה מקובל על שני הצדדים.
 8. שירות השליחות ואזורי הכיסוי נתונים לשיקול דעת בעל האתר בלבד, והינו בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסויימים בלבד המוגדרים מעת לעת באתר (להלן: “אזור החלוקה”). לבית העסק שמורה הזכות לשנות את אזורי החלוקה ללא הודעה מוקדמת מראש ובכל עת.
 9. במידה ויתברר לחברה לפי נהליה ומדיניותה כי לא ניתן לספק את הפריט לרוכש ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום אותו ביצע את ההזמנה המקורית ו/או יבוטלו חיובי האשראי ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.
 10. על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר.
 11. בזמן אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט ו/או חתימתו כתנאי למסירת הפריט.
 12. תנאי השילוח יבוצעו בהתאם למפורט בדף המוצר במידה ורשום מידע שונה מתקנון האתר.
 13. מניין הימים יחל מרגע קבלת אישור הזמנה וביצוע התשלום בפועל במחשבי החברה כאמור.

ביטול עסקת הרכישה

 1. המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר ע”פ חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה וכדין.
 2. זיכוי כספי בתום יומיים ממועד הקנייה על פי חוק. החלפה תתאפשר תוך 14 יום ממועד הרכישה והוצאת החשבונית. אפשרות החלפה תתאפשר כאשר המוצר יוחזר על חשבון הרוכש כשהוא במצב חדש כאשר לא בוצע שימוש כלשהו, לאחר בדיקה ואישור של בית העסק הרוכש יהיה רשאי לקבל החלפה. הכל בתיאום החזרת המוצר בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר ו/או בתקנון זה.
 3. תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים ו/או פריטים אשר יוצרו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן שבס’ 14(ג)ד-טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן. אלא אם בית העסק לפנים משורת הדין יסכים לכך ובתנאיו, זאת במידה ויפורסמו מעת לעת באתר. בעניין ההקדשות ו/או ההבטחה כחלק מהשירותים באתר זכות הביטול תתאפשר עד לביצוע העיצוב ושילובו בספרי הקונטרסים והורדה לדפוס. מכיוון שמוצרי דפוס הינם מוצרים המיוצרים באופן אישי ופרטני לכל לקוח אין אפשרות לבטל/לשנות הזמנה לאחר הדפסתה.
 4. ביטול הזמנה יהיה אפשרי רק במידה וההזמנה עדיין לא הודפסה. בקשה לביטול עסקה תעשה באמצעות פנייה בכתב למשרדי החברה וקבלת אישור טלפוני מהחברה כי ההודעה אכן התקבלה.
 5. תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך אישור קבלת המכתב/פקס במשרדי החברה על ידי החברה.
 6. בנוגע לקונטרסים המסובסדים לא ניתן יהיה לבטל את העסקה מרגע שהקונטרסים יצאו להפצה.
 7. במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ”ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מבינהם ועל פי הדין. דמי הביטול יחויבו לשיקול דעת בעל האתר.
 8. ביטול ההזמנה כפוף כי הלקוח יחזיר את המוצר לבית העסק על חשבונו באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש ו/או ללא פגם, תקין וללא שימוש כלל. הכל בהקשר לנסיבות של המוצר שנמכר ולשיקול דעת בית העסק.
 9. התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.
 10. במידה וקיבלתם מוצר שהיה ניראה לכם שונה באתר עצמו במידותיו, בצבעו וכדומה, יש לפנות לבית העסק באופן מסודר ובכתב תוך 14 יום כאמור. לבית העסק השיקול הדעת הבלעדי באם לקבל את המוצר חזרה. עם זאת מומלץ לקרוא בתנאים הנוספים שבהמשך אודות המאמצים שבית העסק משתדל לעשות בכדי לשקף את המוצרים באתר כהוויתם במציאות למרות המגבלות הכרוכות בכך- צבע, פרופורציות ועוד. מכיוון שחלק מהמוצרים באתר אינם מוחשיים ואינם מגיעים ללקוח. במקרים כאלה לא תישמע טענה לביטול עסקה מסיבה המנויה מעלה.
 11. במידה וקיבלתם מוצר שאתם חוששים שהוא פגום יש לפנות לבית העסק בכתב ולהעבירו לבית העסק וזאת לצורך בדיקה, מוצר שיימצא פגום, יתקבל עליו זיכוי מלא ו/או יתאפשר לבית העסק לתקנו אך לא תקום עילה לפיצויים.

ביטול עיסקה ע"י בעל האתר

 1. במצב בו אזל המלאי של המוצר, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.
 2. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עיסקת הרכישה ע”פ שיקול דעתה.
 3. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה.
 4. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע”פ הפרטים שמילא.
 5. באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה.

אחריות על המוצרים

 1. בעל האתר אינו מייצר את כל המוצרים אלא משווק/מפיץ מדפיס את חלקם בלבד. על כן, במידה והמוצר פגום ו/או גורם לנזק כלשהו בעל האתר לא יהיה אחראי בשום אופן לפיצוי. לפנים משורת הדין בעל האתר יעשה את המאמץ המירבי בכדי לברר עם ספקיו בעניין האפשרות לתקן את המוצר ו/או להחליפו ככל הניתן. מכל מקום רצוי לנקוט באמצעים סבירים לשימוש במוצר בהתאם לחומרים והמרכיבים של אותו מוצר ו/או הוראות שבאריזת המוצר. מכל מקום, ככל שבעל האתר אחראי על ייצור מי ממוצרי האתר- ייקח אחריות על פי דין לעניין האחריות.
 2. יודגש כי האחריות- תוקפה והיקף תחולתה תהיה בהתאם להקשר של המוצר, מרכיביו, ספקיו ומדיניות של אותו ספק חיצוני כאמור. במידה ואין פירוט לתחזוק המוצרים, הכללים המחייבים יהיו כמקובל בשוק ו/או בהתאם להוראות של הספק הכל בהתאם להקשר ולנסיבות המקרה והמוצר.
 3. בנוגע להקדשות- אין האתר מתיימר להגיש תוצאות כלשהן באמצעות ההקדשות.
 4. אין לאתר כל חובה להוכיח כי ההזמנה כגון ההקדשה הודפסה על כמות מסויימת של קונטרסים או כי התבצעה רכישה ממפיץ במחיר מופחת או כל הצגת נתון נוסף כלשהו בנוגע לקונטרסים תוכנם והפצתם וכיוצא בזה. החברה מזמינה ודואגת לייצור כמויות גדולות של קונטרסים בכל מהדורה ומפיצים רוכשים אותם (במחיר מלא או מסובסד) ותפקיד בעל האתר נגמר בשלב זה. כל אחריות נוספת או אחרת שמיוחסת עבור בעל האתר לא תתקבל. משלב רכישת הקונטרסים על ידי המפיץ ועזיבת הקונטרסים מבית העסק של בעל האתר, תפקיד בעל האתר מסתיים ולא תישמע כל טענה כלפיו מאף סוג.
 5. ההקדשה תפורסם בהתאם לבחירת המשתמש בדף המוצר. מיקום ההקדשה יהיה נתון לשיקולו הבלעדי של בעל האתר.
 6. כל מידע המוצג באתר ו/או בקטלוגים, לגבי מוצרי האתר, טיבם איכותם נמסרו לבעל האתר על ידי ספקים של אותם מוצרים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. הן בנוגע לכל נזק שנגרם משימוש במוצרים. החברה לא תהיה אחראית לאף נזק מלבד מקרה שהוא בשליטתה המלאה. גובה הנזק יהיה עד גובה ההזמנה בלבד.
 7. בעל האתר לא יהיה חלק מסכסוך שנגלע בין הצדדים השונים באתר ואשר בעל האתר אין לו עניין בו.
 8. ככל שבעל האתר ייבצע את השילוח על ידי צדדים שלישים מטעמו, לפנים משורת הדין יטפל בפניות הקשורות לשילוח כגון נזק שנגרם למוצר תוך כדי השילוח על ידי חברת השליחויות ו/או עיכוב באספקת המוצר שתלויה בשליחים וכיוצא בזה.
 9. בשום אופן בעל האתר לא יישא באף אחריות מאף סוג ישירה ו/או עקיפה בנזק ישיר ו/או עקיף ו/או הסתמכותי ו/או אחר לרבות בכל נושא אחר לרבות פגם בייצור ו/או איכות המוצר.
 10. עם זאת בעל האתר ייעשה מאמץ סביר כחלק מהשירות של האתר לטפל בכל פניה אחרת ולפשר (בין הצדדים השונים- כל סכסוך שניראה כי בעל האתר יכול להועיל) ככל שישנה מחלוקת בין הלקוח לאיזשהו גורם הקשור לאתר.

שירות לקוחות

 1. במידה ויש צורך בתמיכה, החברה תעמיד מייל שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. החברה תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות. שעות פעילות טלפוני עובד מ- 9:00 –15:30.

פרטי התקשרות של האתר

 1. מייל: מפורסם באתר, טלפון: מפורסם באתר
 2. ניתן לפנות בכל שאלה, בקשה ונושא.

סודיות המידע ומדיניות פרטיות

 1. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למוסרם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
 2. פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש ו/או יידועו על כך, הכל על פי הדין.
 3. יכול שחלק מהמידע האישי יועבר לצדדים שלישיים לצורך אספקת שירות טוב יותר.
 4. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.
 5. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
 6. החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני.

בעלות על האתר

 1. כל הזכויות באתר לרבות המוצרים/השירותים עצמם הן לפני מכירתם והן לאחר, עיצוב האתר, לוגו וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש השייך לחברה או למי מטעמה. כל הפרה על ידי המשתמש של זכות קניינית כלפיי בעל האתר ו/או צד ג’ תהיה על אחריות המשתמש בלבד.

תוכן האתר ופרסומות בו

 1. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982.
 2. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף “מסך המוצר” הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצג לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.

הגבלת אחריות

 1. ככל שהאתר ו/או השירות ,שמוצע באתר ומחוצה לו, אשר נעזר בשירותי צד ג’. יצויין כי בעל האתר לא יישא בנזק עקיף ו/או ישיר לרוכש ו/או אדם אחר.
 2. האתר אינו מתיימר להבטיח תוצאות כלשהן במוצרים הנמכרים באתר ובפרט בנושא “הבטחת הצדיק” ו”הקמיע הקדוש”- אין כל אחריות כי המוצרים ו/או השירותים הנרכשים באתר יישאו או יניבו תוצאה כלשהי. אין להסתמך על אף מהמוצרים הנ”ל באתר. יודגש כי ההשפעה של המוצרים לא הוכחה או נחקרה וכי מדובר באמונה בלבד. בעל האתר אינו אחראי בשום אופן לתוצאות כלשהן. לא תקום אף טענה מאף סוג כלפי בעל האתר בנוגע נזק ישיר, הסתמכות, נזק עקיף וכיוצא בזה. אין המוצרים באים להחליף טיפול אחר כלשהו או מתיימרים להיות טיפול או עזרה מקצועית מאף סוג.
 3. יתר על כן, לא יישא באחריות שקשורה לשירות שניתן לכאורה ע”י בעל האתר בעניין, כגון אך לא רק העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר בשל כשל של צד ג’ ו/או שירות חיצוני. כל האחריות שכזאת ואחרת חלה על צד ג’, דהיינו נותן השירות שלשמו נשכר.
 4. החברה עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.
 5. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מספר המוצרים שרשאי כל לקוח ו/או מזמין לרכוש.
 6. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי, בכפוף לדין ו/או הסכם החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 7. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:
  • 1. שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, יכולות אחרות ועוד.
  • 2. הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.
  • 3. הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג’.
  • 4. נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.
  • 5. בלאי סביר ושאינו סביר של המותר הנרכש וזאת בטרם ולאחר חלוף 14 יום שההתאם למדיניות החזרת המוצרים בתקנון זה.
 8. הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות אך לא רק. מכל מקום גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע”י הלקוח לכל היותר.
 9. ככל שנדרשת הרכבה ו/או התקנה – העלות והאחריות בעניין תחול על הרוכש.
 10. בעל האתר מתנער מכל אחריות בגין נזק משימוש במוצר.

תנאים נוספים

 1. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי, בכפוף לדין ו/או הסכם החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 2. בכל הנוגע למתנות והטבות יש להישמע לתנאי המבצע לפי ההוראות באתר.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות באם הפריטים אזלו מן המלאי להודיע על כך למשתמש ולספק מוצר חלופי באם המשתמש ירצה בכך או בביטול העסקה. הכל לשיקול הבלעדי של החברה.
 4. לחברה הזכות להגביל את מספר הפריטים שמשתמש אחד יכול להזמין וזאת אף לאחר קבלת אישור הזמנה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות כי זמן טיפול בהזמנה יעמוד על- עד 3 ימי עסקים. בסופם תודיע למשתמש באם קיים אישור הזמנה.
 6. לחברה הזכות לעדכן את דף המוצר על כל פרטיו מעת לעת. להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ועוד. מובהר כי התמונות להמחשה בלבד, ייתכן שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק בפועל, אשר נובעים בין היתר כי התמונות מוצגות על גבי מסך מחשב אשר לעיתים גווניו וצבעיו שונים מאשר התוצר במציאות. יצויין כי בעל האתר עושה את מירב המאמצים ולנסות לשקף במדויק ככל הניתן את המוצרים באתר במגבלות הטכנולוגיות המקובלות. על כן ובמידה וקיבלתם מוצר בעל פער משמעותי בין הפריט שהוזמן באתר לבין המוצר שקיבלתם בפועל פנו אלינו בפרטי לבדיקה נוספת. ייתכן שוני בגוונים ובפרופורציות של המוצרים כאמור.
 7. המחירים המצוינים באתר כוללים מע”מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
 8. לחברה ולמי מטעמה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
 9. על אף שהחברה מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.
 10. הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 11. כותרות הפרקים משמשים לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 12. במידה ויש סתירות בין הסעיפים יגברו אלו שסבירים יותר בנסיבות ובהקשר.
0
הסל שלך
הסל שלך ריקחזור לחנות
דילוג לתוכן